امروز۰۲/ ۰۷ /۱۳۹۶تعداد 13 پروژه تحویل داده شده داریم. برخی از آنها را در زیر میبینید.